Editorial Board of the Series

 • T. G. Leontieva, Doctor of History, professor (TSU, deputy editor)
 • S. V. Bogdanov, Candidate of History (TSU, executive secretary)
 • A. V. Belova, Doctor of History (TSU)
 • V. P. Buldakov, Doctor of History (IRI RAS, Moscow)
 • I. G. Vorob’ova, Doctor of History (TSU)
 • Yu. S. Pivovarov, academician of RAS (Moscow)
 • N. L. Pushkareva, Doctor of History (IEA RAS, Moscow)
 • V. V. Shelokhaev, Doctor of History (IRI RAS, Moscow)
 • P. Karagozov, Professor of Philology (University of St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria)
 • D. Orlowski, Professor of History (Southern Methodist University, Dallas, USA)
 • I. Tyutyundzhiev, Professor of History (University of sts. Cyril and Methodius, Veliko Tarnovo, Bulgaria)
 • Gr. Freeze, Professor of History (Brandeis University, Waltham, USA)
 • L. Steindorff, Professor of History (Cristian-Albrechts-UniversitÓ“t, Kiel, Germany)
 • Y. Ikeda, Professor of Humanities (The University of Tokyo, Japan)